ورزش؟؟!!

درخواست حذف این مطلب

ی ارتباط مع ی هم هست بین باشگاه رفتن و میزان سلامتیه من...مثلن دفعه قبل بعد از جلسه دوم یجوری سرماخوردم ک تا یک هفته نمیتونستم از جام ت بخورم و اشتهامم کم شده بود و عملا بدون ذره ای تلاش و ورزش ، قشنگ 3-4 کیلو وزن کم ..

این دفعه ام صدقه سری معده ناسورم و اون غذای تند مز ف کره ای..بلایی ب روزم اومد ک منه از آمپول گریزون رفتم آمپولو دادم دست مامان گفتم فقط بزن ک دارم میمیرم..و هنوز بعد چهار روز درد معده بیخیالم نشده و از ترس درد بدتر و بی اشتهایی تا امروز ی کیلو وزن کم ..و فک کنم دیگه وقتشه برم واقعن...مامانه هم گفتن باشگاه بی باشگاه خیلی غذا میخوری باشگاهم میری بیفتی رو دست من ...


+خلاصه اینکه ورزش م ب ما نیومده...همون شبا پیاده رویمو کنم سنگینترم..والاااا...